fbpx

Värianalyysi

Haluatko päästä jatkossa helpommalla vaateostoksissa ja näyttää aina tyylikkäältä? 

Väria­na­lyy­sin avul­la saam­me sel­vil­le juu­ri sinul­le par­haat pukeu­tu­mis­vä­rit, jois­sa puh­keat kuk­kaan. Sen avul­la osaat vali­ta myös juu­ri oikean väri­set ken­gät, asus­teet, sil­mä­la­si­ke­hyk­set ja meikkisävyt!

Ana­lyy­si teh­dään eri sävyis­ten hui­vien avul­la. Tulos perus­tuu puh­taas­ti ihon väri­pig­ment­tien laa­tuun: jos ihol­la­si on eni­ten erit­täin kyl­mää pig­ment­tiä, olet kesä tai tal­vi ja jos taas läm­min­tä, olet kevät tai syksy.

Virpi Malmberg

Olen opis­kel­lut Jyväs­ky­län aikuis­opis­tos­sa vaa­te­tusa­lan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non, Pukeu­tu­mis­neu­vo­ja vuon­na 2012 ja kou­lut­tau­tu­nut Beau­ty Colors - väri­kon­sul­tik­si vuon­na 2013.
Toi­min yrit­tä­jä­nä, Pukeu­tu­mis­neu­von­ta Vir­pi Malm­berg, vuo­si­na 2013-2015.

Minul­le kau­neus muo­dos­sa ja toi­ses­sa on lap­ses­ta saak­ka ollut tär­ke­ää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Äiti­ni ompe­li meil­le kol­mel­le tytöl­le uudet kesä­me­kot kevät­juh­liin ja aina tar­vit­taes­sa. Rakas­tin noi­ta vaat­tei­ta!
Ensim­mäi­nen ammat­ti­ni on keit­tiön puo­lel­ta, mut­ta vii­den lap­sen kotiäi­ti­nä sain teh­dä nii­tä hom­mia ihan riit­tä­väs­ti ja tuon 15 vuo­den jak­son jäl­keen läh­din opis­ke­le­maan myyn­tiä.
Vaa­te­kau­pas­sa työs­ken­te­lyn ohes­sa opis­ke­lin pukeu­tu­mis­neu­vo­jak­si ja seu­raa­va­na vuon­na Beau­ty Colors-väri­kon­sul­tik­si.
Vuon­na 2013 perus­tin toi­mi­ni­men Pukeu­tu­mis­neu­von­ta Vir­pi Malm­ber­gin.
Seu­raa­vat vuo­det opet­ti­vat minul­le käy­tän­nös­sä sen, mitä olin opis­kel­lut: mil­lai­set vaat­teet sopi­vat eri var­ta­loil­le - kuin­ka tuo­da esiin par­haat puo­let ja kuin­ka iso mer­ki­tys oikeil­la väri­va­lin­noil­la on ulko­nä­köön.
Väri, joka saa minut näyt­tä­mään sai­raal­ta (esim.vaaleansininen), on työ­to­ve­ri­ni Jaa­nan pääl­lä suo­ras­taan upea! Taas lei­jo­nan kel­tai­nen saa Jaa­nan näyt­tä­mään pahoin­voi­val­ta ja minut pir­teäl­tä ja reip­paal­ta. Väril­lä siis todel­la­kin on väliä!
Pukeu­tu­mis­neu­von­ta yksi­nään ei tuo­nut riit­tä­väs­ti lei­pää pöy­tään, joten jätin toi­min­nan “hyl­lyl­le” ja läh­din jat­ka­maan ensim­mäi­sen ammat­ti­ni opin­to­ja Prii­muk­seen kok­ki-lin­jal­le . Val­mis­tuin kokik­si 2017. Työs­ken­te­lin lou­nas­kah­vi­la Miriam’­sis­sa Jyväs­ky­läs­sä. Työ­paik­ka oli iha­na, samoin työ­ka­ve­rit, mut­ta työ ei vaan tun­tu­nut ihan omal­ta. Seu­rai­lin jat­ku­vas­ti työ­paik­kail­moi­tuk­sia ja kevääl­lä 2018 sil­mii­ni osui ilmoi­tus: ‘Etsi­tään yrit­tä­jää vaa­te­kaup­paan Äänekoskelle’.

Sydän pomp­pa­si! Tajusin, että olin vuo­sia haa­veil­lut omas­ta vaa­te­kau­pas­ta, mut­ta hau­dan­nut tuon haa­veen aja­tel­len, ettei vaa­te­kau­pan perus­ta­mi­nen tänä verk­ko- ja ket­ju­kaup­po­jen kul­ta-aika­na ole jär­ke­vää.
Otin yhteyt­tä yrit­tä­jään; myy­jään, kävin kat­so­mas­sa pai­kan ja sil­loin sii­vet kas­voi­vat sel­kää­ni!
Hyvin nopeas­ti asiat jär­jes­tyi­vät ja 1.9.2018 ava­sin oman kaup­pa­ni ovet aamul­la klo 10. Juhlahetki!

Sain “kau­pan pääl­le” lii­ke­toi­min­ta­kau­pas­sa lois­ta­vat työn­te­ki­jät Ellun ja Jaa­nan, joi­den kans­sa toi­min­ta jat­kui suju­vas­ti, vain yrit­tä­jä oli vaih­tu­nut.
Pian kui­ten­kin kai­kil­le kävi sel­väk­si, että liik­keen nimi on Vir­pi­ka­ta­rii­na eikä Teks­tii­li Marii­na - kun uudet teip­pauk­set saa­tiin ikku­noi­hin Boost­mar­kin toi­mes­ta.
Kii­tol­li­nen olen myös Sisä-Suo­men leh­del­le, joka teki asial­li­sen jutun yrit­tä­jän vaih­dos­ta. Näin vies­ti tuli nopeas­ti kai­ken kan­san tie­toon.
(Teks­tii­li Marii­na aloit­ti toi­min­tan­sa alun­pe­rin yli 30 vuot­ta sit­ten Suo­lah­des­sa ja täl­lä pai­kal­la Kaup­pa­ka­tu 8:ssa Ääne­kos­kel­la se ehti toi­mia jo yli 20 vuotta.)

Kol­mas vuo­si on nyt menos­sa ja olen edel­leen yllät­ty­nyt sii­tä, että minus­ta tuli kaup­pias! Kii­tos ja kun­nia täs­tä ihmees­tä kuu­luu Tai­vaan Isäl­le! Hänen avul­laan olem­me sel­vin­neet tähän saak­ka niin koro­nas­ta kuin kesän 2019 kes­kus­tan katu­re­mon­tin aiheut­ta­mas­ta asia­kas­ka­dos­ta. Ilman Tai­vaan Isän muka­na oloa en uskal­tai­si tänä aika­na olla yrittäjä.

Kii­tos teil­le van­hat ja uudet asiak­kaat, tei­tä on tul­lut näi­nä vuo­si­na luke­ma­ton mää­rä ! Kii­tos roh­kai­se­vis­ta sanois­tan­ne ja ennen­kaik­kea sii­tä, että olet­te asioi­neet meil­lä. Ilman tei­tä kaup­pa oli­si kaa­tu­nut jo kau­an sit­ten. Paras­kaan yri­tys ei pysy pys­tys­sä ilman aktii­vi­sia asiak­kai­ta. Pal­kat ja vuo­krat mak­se­taan vain ja ainoas­taan myyn­ti­tu­loil­la, sii­hen­hän kau­pan­käyn­ti perustuu.

Minun tavoit­tee­ni ja unel­ma­ni on pal­vel­la asiak­kai­ta hei­dän vaa­te­tar­peis­saan aut­taen valit­se­maan juu­ri heil­le sopi­via ja heil­le mie­lui­sia asu­ko­ko­nai­suuk­sia samal­la roh­kais­ten hei­tä näke­mään , että he ovat kau­nii­ta. Riit­tä­viä ja ainut­laa­tui­sia!
Vir­pi­ka­ta­rii­na on kuin puu­tar­ha, jos­sa on “Kaik­kea kau­nis­ta aikui­sel­le nai­sel­le”.
Tule sinä­kin meil­le vir­kis­ty­mään ja löy­tä­mään oma kauneutesi!”

Beauty Colors värianalyysi

Haluat­ko pääs­tä jat­kos­sa hel­pom­mal­la vaa­teos­tok­sis­sa ja näyt­tää aina tyylikkäältä?

Suo­sit­te­len Beau­ty Colors – värianalyysia!

Sisäl­tää ana­lyy­sin, kevyen mei­kin ja väri­pas­sin. 
Kes­to 1–1,5 h.

150€/ hlö

Varaa aika värianalyysiin

Ota yhteyt­tä